Καταστατικό ΓΟΝ.ΙΣ Πάτρας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του σωματείου με την επωνυμία:
"Σωματείου Γονέων για το παιδί Νομού Αχαΐας ”

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, κοινωφελές με την
επωνυμία «Σωματείου Γονέων για το παιδί Νομού Αχαΐας» .

Άρθρο 2ο
'Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Πάτρας.

Άρθρο 3ο

Σκοποί του σωματείου είναι :
1.Η Εισαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την
άσκηση της γονεϊκής τους ιδιότητας και το Ισότιμο δικαίωμα του πατέρα και της
μητέρας στην γονεϊκή ιδιότητα.
2.Η Προστασία και στήριξη της οικογένειας από την πολιτεία και ενίσχυση
της γονεϊκής ιδιότητας στην καθημερινότητα του παιδιού τόσο από τον
πατέρα όσο και από την μητέρα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή
κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
3. Η προστασία του παιδιού και της ισορροπημένης παιδικής ηλικίας που
διασφαλίζεται με την ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων στην
καθημερινότητα του.
4. Η εισαγωγή της παιδοκεντρικής αρχής στην οργάνωση και λειτουργία του
κοινωνικού και νομικού οικοδομήματος της χώρας.
5.Η προστασία των οικογενειακών σχέσεων, αυτών που ήδη δημιουργήθηκαν,
αυτών που πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που πρέπει να δημιουργηθούν.
6. Η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, ανεξάρτητα αν
κατάγονται από γάμο ή ελεύθερη ένωση ή εκτός γάμου.
7.Η πραγματική ισότητα του πατέρα και της μητέρας και η ισονομία τόσο σε
δικαιώματα όσο και σε υποχρεώσεις ως αναφορά την γονεϊκή τους ιδιότητα.
Καμία γυναίκα δεν πρέπει ν’ αποκλείεται από κάποιο κοινωνικό ρόλο και κανένας
άνδρας δεν πρέπει ν’ αποκλείεται από τον ρόλο του στοργικού πατέρα τροφού
και ανατροφέα των παιδιών. Και οι δύο γονείς είναι εξίσου τρυφεροί, κατάλληλοι
και αναγκαίοι μαζί ή στην ανάγκη χωριστά, για την ανατροφή των παιδιών. Η
καθημερινή φροντίδα των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο
γονέων.
8. Η συμφιλίωση της οικογένειας και του πατέρα και της μητέρας, που θα
οδηγήσει μακριά από τις εντάσεις και θα επιτευχθεί μέσω της παραδοχής της
διάστασης των φύλων όσον αφορά την διαφορετικότητα τους μέσω της ουσιαστικής ισότητας.
9. Η κοινή γονική μέριμνα για τα παιδιά μας (εντός ή εκτός γάμου ή ελεύθερης
    ένωσης) δηλαδή συν-διαχείριση / συν-εκπροσώπηση / συν-επιμέλεια όσο
    διαρκεί η συγκατοίκηση των γονέων αλλά και μετά την τυχόν λύση της, η κοινή
    γονική μέριμνα περιλαμβανομένης της επιμέλειας και της φροντίδας να
    παραμένει κοινή και μετά από τυχόν διαζύγιο.
10. Προστασία όλων των μελών της οικογένειας δηλαδή ανδρών, γυναικών και
    παιδιών από κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας.
11. Κατάργηση κάθε διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου κατά την άσκηση της
    γονεϊκης τους ιδιότητας, ανδρών και γυναικών, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
12. Κατάργηση διακρίσεων που γίνονται σε βάρος του παιδιού και των γονέων με
    συνέπεια την δημιουργία ανισοτήτων και αποκλεισμού και που ενισχύονται από
    τα έθιμα και την παράδοση ή ακόμα και από την ισχύουσα νομοθεσία.
13. Όταν οι γονείς δεν συγκατοικούν το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού απαιτεί να
    μένει στο σπίτι και των δύο γονέων εναλλάξ κατά μεγάλα διαστήματα. Η
    επικοινωνία του γονέα που δεν συγκατοικεί πρέπει να είναι ελεύθερη. Οι
    δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται με δικαστικό επιμελητή – κοινωνικό
    λειτουργό και όχι με τα αστυνομικά όργανα και τις ποινικές δίκες. Για τα παιδιά
    μας θέλουμε λίγες δίκες, αναπροσαρμογή της διατροφής με τον
    πληθωρισμό, οικογενειακούς δικαστές, κοινωνικές υπηρεσίες. Διεκδικούμε
    ίσο χρόνο και ισότιμη συμμετοχή στην ανατροφή τους, όπως και στην
    έγγαμη συμβίωση. Αυτό αποτελεί υποχρέωση των γονέων αλλά και της
    πολιτείας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και
    την αρμονική εξέλιξη του μέχρι την ενηλικίωση του.
14. Η προστασία του παιδιού από κάθε μορφής βίας μέσα στην οικογένεια, από
    οποιονδήποτε και αν προέρχεται, υλική, ψυχολογική, συναισθηματική,
    σεξουαλική ή άλλη.
15. Η προώθηση αρχών πολιτισμού και κοινωνικής παιδείας, ώστε άνδρες και
    γυναίκες σαν ίσοι προς ίσους, αρμονικά ν’ αποφασίζουν από κοινού για το τι
    είναι καλύτερο για τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση.
16. Η συνταγματική προστασία της πατρότητας όπως προστατεύεται και η
    μητρότητα και η παιδική ηλικία από το Σύνταγμα της Ελλάδος.
17. Η ίση φορολογική και επιδοματική μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων,
    τόσο όσο οι γονείς συγκατοικούν όσο και μετά την λύση της κοινής οικογενειακής
    ζωής.
18. Η εκπαίδευση των γονέων και η ευαισθητοποίηση τους στον ρόλο τους.
19. Η πρόληψη των διαζυγίων και η αρμονική συμβίωση των γονέων.
20. Η διατήρηση του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας και η υποστήριξη της.
21. Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη πνεύματος
    αλληλεγγύης, καλλιεργώντας καλές πρακτικές.
22. H προαγωγήτου πολιτισμού, δημιουργία και εκτέλεσηπολιτιστικών
    εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς και
    επιστημονικούς φορείς και τοπικά σωματεία, όπως χοροεσπερίδες, εκπαιδευτικά
    σεμινάρια, ημερίδες, βραβεύσεις, φιλανθρωπίες και οποιαδήποτε κοινωφελή
    ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην ηθική, ψυχολογική και υλική
    υποστήριξη των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους αλλά και
    γενικότερα της κοινωνίας.
23. Η συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς και συλλόγους που
    δραστηριοποιούνται για την ανακούφιση και υποστήριξη παιδιών με προβλήματα
    υγείας, παραβατικής συμπεριφοράς και ψυχολογικών προβλημάτων.
24. Η συμμετοχή στην τράπεζα αίματος ανάλογων Σωματείων με έδρα το
    Νοσοκομείο Αγία Σοφία και η συν-διοργάνωση με την ομάδα αιμοδοτών ΓΟΝ.ΙΣ.
    2 ετήσιων αιμοδοσιών για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα της Ελλάδος, των
    παιδιών αλλά και των μελών του σωματείου.
25. Η συμμετοχή σε Πανελλήνια Ομοσπονδία ή Ένωση ή και σε κοινωνικούς
    συνεταιρισμούς ή σε μη κερδοσκοπική Εταιρεία Συλλόγων γονέων - παιδιών με
    παρεμφερείς σκοπούς, όπως η υπάρχουσα Α.Μ.Κ.Ε. ΓΟΝ.ΙΣ.

Άρθρο 4ο
1.Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι :
2. Η έρευνα και εμβάθυνση σε θέματα οικογενειακού δικαίου και βελτίωση της
κατάστασης των διπυρηνικώνοικογενειών αλλά και εν γένει όλων των
σύγχρονων μορφών οικογένειας.
3.Η προβολή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του γονέα και του παιδιού τόσο στην
κοινωνική όσο και στην οικογενειακή σχέση πριν ή μετά το γάμο ή το διαζύγιο
καθώς και η πρόληψη των διαζυγίων.
4.Η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, η νομική και συνταγματική προστασία
του γονέα παιδιών σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, παροχών, υπηρεσιών,
διοικητικές υπηρεσίες, και από κάθε δημόσια αρχή.
5.Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του συλλόγου αναφορικά με τη γονεϊκή τους ιδιότητα. Η
προστασία των δικαιωμάτων τους καθώς και η προστασία του δικαιώματος του
παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς.
6.Η προστασία και στήριξη γονέων και παιδιών από ψυχολογική , συναισθηματική,
σωματική ή άλλης μορφής ενδοοικογενειακής βίας. Η καταγραφή κακοποιημένων
γονέων και παιδιών στην Ελλάδα και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
7.Η στήριξη και προστασία των παιδιών όταν θεωρούνται ως αντικείμενα
«εκμετάλλευσης» από τους γονείς με την προβολή και καλλιέργεια καλών
πρακτικών.
8. Η επιδίωξη της ισότιμης μεταχείρισης των γονέων σε θέματα εργασίας και
αμοιβής και νομικής προστασίας. Η διορθωτική επέμβαση της Πολιτείας στο
σύστημα αξιών και στην διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Τα φύλα θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύστημα σχέσεων κοινωνικού και πολιτισμικού
χαρακτήρα.
Η προβολή με κάθε νόμιμο μέσο και ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν τα
μέλη του Σωματείου, ως προς όλες τις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες, αλλά και
ως προς όλα τα θεσμοθετημένα 'Όργανα, Νομοθετική Εξουσία, Δικαιοσύνη και
Συλλόγους, Συνταγματική Προστασία με απώτερο στόχο τη άρση ανισοτήτων και
εμποδίων όπως επίσης και προκαταλήψεων στην ενεργή συμμετοχή και των
δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών .
 9. Η οργάνωση, αυτόνομα ή από κοινού με ανάλογα Σωματεία συνεδρίων,
     ημερίδων ,σχολών γονέων, ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου ενημέρωσης και
     ευαισθητοποίησης.
 10. Η αυτόνομη ή από κοινού με άλλα Σωματεία, έκδοση περιοδικού, δελτίων,
     ενημερωτικών εντύπων, συγγραμμάτων. Η σύννομος κατά τις προϋποθέσεις της
     αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων,
     η συμμετοχή σε διεθνή ιστοσελίδα internet, βάσης δεδομένων μελών, αρχείο
     ελληνικών και ξένων παρεμφερών συλλόγων, μελών.
 11. Η συνεργασία με όλες τις διεθνείς οργανώσεις και ειδικά με την Ευρωπαϊκή
     Ένωση για την Οικογένεια, τον ΟΗΕ, την Ουνέσκο, την Παγκόσμια Οργάνωση
     Υγείας, τον Ε.Ε.Σ., την Γ.Γ. Ισότητας, τον Όμιλο Εθελοντών.
 12. Η διοργάνωση ή και η συμμετοχή σε επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
     Οποιοδήποτε άλλο μέσο που κρίνεταιαπαραίτητο για την προαγωγή,
     προάσπιση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και της ισότητας.
 13. Η δημιουργία τοπικών ομάδων εργασίας και επιτροπών οι οποίες θα
     επεξεργάζονται θέματα ανά τομέα ενεργειών, που αφορούν στην εργασία, στην
     έρευνα, στο μέλλον της οικογένειας, στην υγεία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην
     πρόληψη, στην εκπαίδευση, στο παιδί, στην αντιμετώπιση κρίσεων στην
     οικογένεια, στο θεσμικό πλαίσιο και στο Νομικό οικοδόμημα καθώς και η θετική
     ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές πρακτικές με
     έμφαση στην ισότητα και ισονομία τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα.
 14. Η προβολή, καλλιέργεια και προώθηση καλών πρακτικών με στόχο την
     καθιέρωση της νοοτροπίας της από κοινού ανατροφής του παιδιού τόσο στα
     πλαίσια του γάμου όσο και στην περίπτωση διαζυγίου.
 15. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πρακτική στήριξη γύρω από τα μείζονα
     προβλήματα που απασχολούν τα μέλη σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά τους και
     την οικογένεια τους.
 16. Η ενημέρωση των μελών και της κοινωνίας σε θέματα που άπτονται των
     διαζυγίων και της από κοινού ανατροφής των παιδιών καθώς και η πρόληψη των
     διαζυγίων μέσα από θετικές δράσεις.
    Για τους σκοπούς αυτούς το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με τους
συλλόγους όλων των επαγγελμάτων, τους συλλόγους Δημοσίων και άλλων
Υπαλλήλων, τους συλλόγους προστασίας παιδιού, κακοποιημένων γυναικών,
κοινωνικούς και άλλους φορείς Δημόσιους ή ιδιωτικούς καθώς και συλλόγους ή και
κοινωνικούς συνεταιρισμούς ώστε να προωθούνται οι λύσεις και οι καλές πρακτικές του
Σωματείου.
    Για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου μπορεί ο Σύλλογος να συμμετέχει σε
μία ή περισσότερες τοπικές ή πανελλήνιες Ομοσπονδίες ή Ενώσεις ή μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή Εταιρείες συναφών Σωματείων.
    Το σωματείο που συστήνεται με το παρόν, προσχωρεί και συμμετέχει ως
μέλος- εταίρος στην ΜΚΟ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία
«ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τα Δικαιώματα του ΠΑΙΔΙΟΥ» και τον δ.τ. «ΓΟΝΙΣ» η
οποία έχει μέλη αντίστοιχα σωματεία με τους ίδιους σκοπούς. Το παρόν
σωματείο πρόκειται να συμμετέχει σε αυτήν, με τη διαδικασία και τους όρους
που η Α.Μ.Κ.Ε. «ΓΟΝΙΣ» ορίζει.
 

 Στην ως άνω μη κερδοσκοπική εταιρεία, αναθέτει το σωματείο την κοινή
πανελλήνια εκπροσώπηση και την χάραξη κοινών πολιτικών και υλοποίηση
προγραμμάτων,ενεργειών και δράσεων για την επίτευξη των σκοπών του καταστατικού.
 Κατά την πρώτη γενική συνέλευση, μετά την ίδρυση του σωματείου, θα
υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στην ως άνω μη κερδοσκοπική εταιρεία. Μετά την ένταξη
του σε αυτήν, η Γ.Σ. θα εκλέξει εκπρόσωπό του σε αυτήν. Επίσης μετά την ένταξή του,
θα λάβει το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού τίτλου και του σήματος της ως άνω
εταιρείας. Το παρόν σωματείο θα συμμετέχει στις κοινές δράσεις της άνω εταιρείας, θα
υποστηρίζεται από αυτήν στις δικές του δράσεις και θα εφαρμόζει ως μέλος τις σχετικές
αποφάσεις της Α.Μ.Κ.Ε. Θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τον κεντρικό φορέα και
τα αντίστοιχα αδελφά Σωματεία.
 Σε περίπτωση αποχώρησής του παύει το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού τίτλου
και του σήματος της εταιρείας.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 5ο
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή και πολίτες
άλλων κρατών που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα και αποδέχονται τους σκοπούς του
συλλόγου.
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :

 1. Ενεργά που είναι όσα μέλη έχουν καταβάλει την εφάπαξ εισφορά εγγραφής
και την ετήσια συνδρομή κάθε έτους.
 2. Εγγεγραμμένα που είναι όσα μέλη έχουν εγγραφεί πληρώνοντας την εφάπαξ
εισφορά εγγραφής αλλά δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.
 Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί
να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα
συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει
στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
 Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της
εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου και κατόπιν της σχετικής απόφασης του ΔΣ.
 Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου, στην οποία δηλώνεται υποχρεωτικά και η αποδοχή του
παρόντος καταστατικού.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της
αίτησης, αποφασίζει για την εγγραφή, που είναι υποχρεωτική γι' αυτό, εφόσον ο αιτών
συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως μέλους.
 Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σωματείο με γραπτή
αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την αποφασίζει στην πρώτη
συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.
 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο
 Τα μέλη του Σωματείου υποχρεώνονται να καταβάλουν συνδρομή τριάντα (30)
ευρώ κάθε χρόνο. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ, τα
οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή. Τα μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και
στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Το ΔΣ μπορεί να τροποποιήσει τα ποσά ανάλογα.
Στην περίπτωση που το μέλος λαμβάνει υπηρεσίες από τον κεντρικό φορέα, το ύψος
της εγγραφής και της συνδρομής του στο Σωματείο ορίζεται στο ανωτέρω ποσό
υποχρεωτικά και αλλάζει μόνο με απόφαση του κεντρικού φορέα.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να απαλλάξει ορισμένη
κατηγορία μελών από την καταβολή της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής όχι όμως και από
την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 7ο
 Τα μέλη του Σωματείου, υποχρεώνονται να εργάζονται με ενδιαφέρον για την
πραγματοποίηση αποκλειστικά των σκοπών του, σύμφωνα με το Καταστατικό, τις
εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις οδηγίες του Διοικητικού
Συμβουλίου.
 Το μέλος που αποδεδειγμένα παραβλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου,
εξυπηρετεί συμφέροντα ξένα προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου ή
συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς και τους στόχους του
Σωματείου, υπόκειται στις εξής πειθαρχικές ποινές:
 (1) Επίπληξη, (2) Προσωρινή αποβολή μέχρι 1 ένα χρόνο και (3) Διαγραφή.
 Οι πειθαρχικές ποινές προτείνονται από το Δ.Σ. και για να επιβληθούν πρέπει να
ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.
 Τα μέλη δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που
απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου. Επίσης να αποχωρούν από
το Σωματείο ελεύθερα. Τέλος, τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να
επανεγγραφούν.

Άρθρο 8ο
 Τα μέλη του Σωματείου, έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να
παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, να
υποβάλουν γραπτά ή προφορικά στο Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις τις σκέψεις και τις
αντιλήψεις τους για την δράση, την αποτελεσματικότητα και την ευθυγράμμιση του
Σωματείου με τους σκοπούς και τους στόχους του υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται
με κόσμιο τρόπο και χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα του Σωματείου.
 Όλα τα ενεργά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Διοικητικά
Όργανα του Σωματείου.
 

       Άρθρο 9ο
 Όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς του σωματείου μπορούν να προσχωρήσουν
στην διακήρυξη των σκοπών του σωματείου χωρίς να είναι μέλη.
 Με την προσχώρησή τους αυτή εγγράφονται στον πίνακα- Μητρώο φίλων του
σωματείου και συναινούν στην αποστολή σ’ αυτούς ενημερωτικών δελτίων και υλικού
για τις δράσεις του σωματείου και για τις εξελίξεις που αφορούν την επιδίωξη των
σκοπών του.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10ο
    Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται
με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση,
μεταξύ των ενεργών μελών του αδιακρίτως, αρκεί αυτά να είναι εντάξει με τις διατάξεις
αυτού του Καταστατικού και να έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση
που τα εγγεγραμμένα μέλη ξεπεράσουν α) τα 200 το ΔΣ γίνεται αυτόματα επταμελές β)
τα 300 το ΔΣ γίνεται αυτόματα εννεαμελές γ) τα 300 και άνω το ΔΣ γίνεται αυτόματα
ενδεκαμελές.
    Τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή τους συνέρχονται
με την πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και τον Ταμία.
    Κανένα μέλος δεν μπορεί να επανεκλεγεί ως Πρόεδρος για δύο συνεχείς θητείες.
    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως δε με πρόσκληση του
Προέδρου ή με γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο (2 ) μελών του Δ.Σ.
    Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχουν απαρτία εφόσον παρευρίσκονται
δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος για το πενταμελές και ανάλογα στις
άλλες περιπτώσεις .
    Στις συνεδριάσεις καλούνται να παρευρίσκονται και τ’ αναπληρωματικά μέλη
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
    Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση
ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση για δεύτερη ή και τρίτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
και, αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία
και αποφασίζει.
    Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να τηρεί τα βιβλία που ορίζει η Νομοθεσία περί
Σωματείων.
    Αν κενωθεί μία θέση του Δ.Σ. αυτή θα συμπληρώνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων η θέση θα μένει κενή. Το ίδιο θα
συμβαίνει εάν κενωθεί και η δεύτερη θέση του Δ.Σ.
    Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. γίνει μικρότερος από τρείς (3) συγκαλείται
έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. . Στις άλλες
περιπτώσεις εφαρμόζεται ο ανάλογος κανόνας.
    Κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητα σαν μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται
αυτόματα από τον επόμενο αναπληρωματικό.
 

Άρθρο 11ο
 Το Δ.Σ. φροντίζει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την επίτευξη των
σκοπών του Σωματείου και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά στην
διοίκηση και οργάνωση του Σωματείου.
 Στο τέλος της ετήσιας θητείας του, το Δ.Σ. συντάσσει έκθεση - λογοδοσίας η
οποία υπογράφεται από αυτό και πραγματεύεται τα εξής κεφάλαια και στοιχεία :
 1.Κεφάλαιο διοικητικό (δύναμη Σωματείου και μέλη, ανάλυση του έργου του
 Δ.Σ. και των επιτευγμάτων του, ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και αίτια, πείρα
 που αποκτήθηκε, εκκρεμή ζητήματα, σχέσεις με άλλα Σωματεία, προτεινόμενα
 μέτρα για το μέλλον).
 2.Κεφάλαιο διαχειριστικό (ισολογισμός, απολογισμός τρέχοντος έτους ή
 χρήσεως, προϋπολογισμός του επομένου έτους, προτεινόμενα μέτρα για την
 βελτίωση της διαχείρισης και επαύξησης των πόρων του Σωματείου).
 3.Καταγράφεται πάντα εάν υπάρχει και η άποψη της μειοψηφίας.
 4.Η έκθεση κοινοποιείται και στο τυχόν δευτεροβάθμιο όργανο.

Άρθρο 12ο
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις, και προς
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε αρχή και
Δικαστήριο, εκτός εάν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά από την ΓΣ.
  Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί
τα άλλα μέλη όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις οποιαδήποτε
φύσης και προσκαλεί κάθε μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προς το
Σωματείο.
  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
  Ο Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων όπως
και κάθε είδους έγγραφα και διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου. Φυλάει την σφραγίδα
και τα αρχεία του Συλλόγου. Εκδίδει τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. , τηρεί το βιβλίο
Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την επικύρωση των πρακτικών.
Τηρεί το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και το μητρώο του Σωματείου. 'Όταν ο
Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Ταμίας.
  Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Σωματείου και διενεργεί τις
πληρωμές κατόπιν ενταλμάτων που υπογράφονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. Τηρεί τα
βιβλία εσόδων- εξόδων του Σωματείου. Μπορεί να κρατά στα χέρια του, με απόφαση
του Δ.Σ., το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου το
οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια (500) Ευρώ και υποχρεώνεται να
καταθέτει κάθε ποσό πέρα από αυτό σε Τράπεζα σε κοινό λογαριασμό με τα άλλα μέλη
του Δ.Σ. Κάθε ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία εάν αυτός
κωλύεται.
 

Ε. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Άρθρο 13ο
 Ο έλεγχος της διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η
οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Οι δύο
πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλύπτουν τις τυχόν
κενούμενες θέσεις τακτικών μελών της. Τα μέλη της Ε.Ε. μετά την εκλογή τους
εκλέγουν μεταξύ τους τον Προϊστάμενό τους.
 Η Ε.Ε. οφείλει να κάνει έλεγχο της διοίκησης και της διαχείρισης του Σωματείου,
τουλάχιστον μία φορά μέσα στην διαχειριστική περίοδο και όχι αργότερα από ένα χρόνο
και υποχρεώνεται να υποβάλλει δέκα ημέρες πριν την σύγκληση της τακτικής ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης, γραπτή έκθεση για το Σωματειακό έτος που πέρασε, η οποία
πρέπει να πραγματεύεται τα ίδια κεφάλαια όπως η έκθεση λογοδοσίας του Δ.Σ.

Άρθρο 14ο
Οι ιδρυτές του σωματείου που υπογράφουν το παρόν εκλέγουν τα μέλη του
Προσωρινού
(1) Πρόεδρος:
Διοικητικού
Συμβούλιου
τους
_______________________________________________________,
(2) Αντιπρόεδρος: ______________________________________________________,
(3) Γραμματέας: ________________________________________________________,
(4) Ταμίας: _________________________________________________________, και
(5) Μέλος: ___________________________________________________________.
 Στα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. δίνεται από τους ιδρυτές η εντολή να
δημοσιεύσουν νόμιμα το παρόν καταστατικό και να προβούν σε οποιεσδήποτε
ενέργειες ή ακόμα και τροποποιήσεις του καταστατικού που τυχόν ζητηθούν ώστε να
λάβει το σωματείο νομική προσωπικότητα και να εγγραφεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου
Πάτρας.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει το σωματείο έως ότου εκλεγεί διοικητικό
συμβούλιο κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν κατά την πρώτη γενική συνέλευση που
θα συγκληθεί την χρονιά όπου θα εγγραφεί στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πάτρας.
 

Άρθρο 15ο
  Μία φορά κάθε δύο χρόνια και το μήνα Νοέμβριο, τα μέλη του Σωματείου με
πρόσκληση του Δ.Σ. συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία :
  1.Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  2.Συζητείται η έκθεση της Ε.Ε.
  3.Εγκρίνεται ή όχι ο Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός των
  προηγούμενων ετών και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επομένου.
  4.Συζητείται κάθε θέμα που αναγράφεται στις προσκλήσεις προς τα μέλη.
  5.Προγραμματίζονται οι δράσεις και ενέργειες του επόμενου έτους.
  6.Συζητούνται τα θέματα τα οποία τίθενται από το ένα τέταρτο (1/4)
  τουλάχιστον των παρόντων μελών.
  7.Γίνονται αρχαιρεσίες.
  Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί Γενική Συνέλευση όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από
το Δ.Σ. ή ζητηθεί γραπτά από το ένα έκτο (1/6) των ενεργών μελών του Σωματείου
οπότε το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7)
μέρες το αργότερο από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.
  Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται με πρόσκληση η οποία τοιχοκολλείται έξω από
τα γραφεία του σωματείου πέντε (5) μέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις μέσω του τύπου πρέπει να καθορίζουν σαφώς τον
τόπο, την ημέρα και την ώρα, τα θέματα για συζήτηση και τον απαιτούμενο για απαρτία
αριθμό ενεργών μελών.
  Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση θα είναι εκείνα που
αναφέρονται στην πρόσκληση ή εκείνα που τίθενται από το ένα τέταρτο (1/4) των
παρόντων ενεργών μελών. Η ιεράρχηση των θεμάτων, αν θεωρηθεί σκόπιμο, μπορεί να
γίνει από την Γενική Συνέλευση. Όταν συγκαλείται έκτακτη γενική Συνέλευση με αίτηση
των μελών, θα συζητούνται πρώτα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα
έκτακτα θέματα.
  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των
παρόντων ενεργών μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα
μέλη.

ΣΤ .Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Άρθρο 16ο
 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Με
αυτό το όργανο εκδηλώνεται η θέληση των μελών.
 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, καλείται και δεύτερη
Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα εντός επτά (7) ημερών από την πρώτη στην οποία,
για να βρίσκεται σε απαρτία απαιτούνται το ένα τρίτο (1/3) των ενεργών μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν και στην δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία,
συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών τρίτη Γενική Συνέλευση στην οποία απαρτία
υπάρχει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων. Αν η Γενική Συνέλευση διακοπεί, η επόμενη
Γενική Συνέλευση συνεχίζεται με την ίδια ημερήσια διάταξη που είχε αποφασισθεί στην
διακοπείσα Γενική Συνέλευση.
 

Άρθρο 17ο
 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου, έχει την
εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, έχει το δικαίωμα να τα παύει
οποτεδήποτε και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του Καταστατικού.
 Αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων
σε πειθαρχικό έλεγχο και σε προτάσεις μομφής είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται με
κανονική ψηφοφορία και με την χρήση ψηφοδελτίων.
 Για όλα τα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή με
ονομαστική κλήση, κατά την κρίση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Αν
προηγηθεί σχετική πρόταση από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων ενεργών μελών, Η
Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα με μυστική ψηφοφορία.
 Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται
αμέσως, αφού πρώτα το Δ.Σ. ελέγξει την ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας, με
ψηφοφορία μεταξύ όλων των ενεργών μελών της Γενικής Συνελεύσεως.
 Το Προεδρείο έχει την ευθύνη:
 1.Της τήρησης των πρακτικών της Συνέλευσης.
 2.Της δημιουργίας καταλόγου εισηγητών.
 3.Να δίνει τον λόγο στους εισηγητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον
 κατάλογο των εισηγητών, φροντίζοντας για την ισοκατανομή του χρόνου, την
 τήρηση των κανόνων ευπρεπούς διαλόγου χωρίς διακοπές, αντεγκλήσεις,
 διαλογικές συζητήσεις ή αβάσιμες και αναπόδεικτες προσωπικές αιχμές.
 Το Προεδρείο δεν μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία θέμα για το οποίο δεν
εξαντλήθηκε ο κατάλογος όλων των εισηγητών. Μια τέτοια απόφαση είναι αυτοδίκαια
άκυρη, εκτός και αν δεν διαμαρτυρηθούν εκείνοι οι οποίοι δεν μίλησαν την στιγμή που
τίθεται σε ψηφοφορία το συζητούμενο θέμα. Το Προεδρείο που εκλέγεται σε όλες τις
τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις είναι ισότιμο όσον αφορά τις ψήφους των
μελών του.
 Κατά τις ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ψηφοφορίες επιτρέπεται η ψήφος με
έγγραφο εξουσιοδότηση.
 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν
ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των
διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 18ο
 Η Γενική Συνέλευση με την πρόταση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των
παρόντων ενεργών μελών, πριν ή ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες, μπορεί να
αποφασίσει την εκλογή τριμελών επιτροπών, στις οποίες θα ανατίθεται η διεκπεραίωση
ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, παράλληλα προς το Δ.Σ., όπως επαφές με άλλα
Σωματεία, διενέργεια κάποιας έρευνας κλπ. .
 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αφαιρέσει ή και να
προσθέσει άρθρα στο παρόν Καταστατικό όπως αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.
 

Ζ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 19ο
 Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής, εάν δεν γίνουν ταυτόχρονα με την Γενική Συνέλευση, διενεργούνται από
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μετά το
πέρας των εργασιών της.
 Αμέσως μετά την εκλογή της το Δ.Σ. παραδίδει στη Εφορευτική Επιτροπή :
 1.Δύο αντίγραφα του Μητρώου των μελών, στην οποία αναφέρεται η
 διεύθυνση μονίμου κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός αποδείξεως
 εγγραφής και συνδρομής του καθενός, επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ,τον
 Γραμματέα και τον Ταμία.
 2.Κατάσταση των οικονομικών του Σωματείου, επικυρωμένα από τον
 Πρόεδρο και τον Ταμία.
 3.Καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, η οποία θα
 είναι μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά το τέλος των διαδικασιών της
 Γενικής Συνέλευσης. Στο διάστημα αυτό και μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την
 ημερομηνία των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή θα δέχεται τις υποψηφιότητες
 των υποψηφίων μελών και θα καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και
 ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε.
 Εναλλακτικά αν προταθεί από το ένα δεύτερο (1/2) των παρόντων ενεργών
μελών της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. να
γίνει άμεσα πριν την λήξη της Γενικής Συνελεύσεως αφού πρώτα καταρτισθούν τα
ενιαία ψηφοδέλτια των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Άρθρο 20ο
 Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ενεργό μέλος με δικαίωμα ψήφου αφού
παραλάβει το ψηφοδέλτιο έχει την δυνατότητα να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς
προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3 ) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε. Η
ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και δια εγγράφου εξουσιοδοτήσεως προς άλλο μέλος
του σωματείου ή αντιπρόσωπο.
 Και για τα δύο όργανα, το Δ.Σ. και την Ε.Ε. εκλέγονται σύμφωνα με αριθμό των
ψήφων, πέντε μέλη για το Δ.Σ. και τρία μέλη για την Ε.Ε. Ορίζεται επίσης η σειρά των
αναπληρωτών από τους λοιπούς υποψήφιους. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας θα γίνεται
κλήρωση η οποία θα διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των
ενδιαφερομένων.
 

Η. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 21ο
  Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές των μελών
και η εφάπαξ εισφορά εγγραφής των νέων μελών.
  Δικαίωμα για την αναπροσαρμογή των ετήσιων εισφορών και του δικαιώματος
εγγραφής έχει το Δ.Σ. κατ’ έτος σε ποσοστό πάντως παραπλήσιο του πληθωρισμού και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τυχόν υπηρεσίες που λαμβάνουν τα μέλη καθώς και τις
ανάγκες του Σωματείου.
  Πόροι του Σωματείου θεωρούνται επίσης και οι πόροι που θα προκύψουν από
οικονομική δραστηριότητα του σωματείου, προκειμένου να αποκτήσει τα αναγκαία
χρηματικά έσοδα για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του. Απαραίτητη
προϋπόθεση οι δράσεις αυτές να εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
  Έκτακτοι πόροι είναι οι εισπράξεις από τις γιορτές ή τις εκδηλώσεις τις οποίες
διοργανώνει το Σωματείο, κάθε δωρεά, εισφορά, επιχορήγηση ή άλλο απρόβλεπτο
έσοδο που περιέρχεται στο Σωματείο.

Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 22°
Για την τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση άρθρων του παρόντος
Καταστατικού, απαιτείται απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ενεργών μελών, τα οποία έχουν
δικαίωμα ψήφου, με απαραίτητη την παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (l/3) των
Ιδρυτικών μελών του Σωματείου.
 

Ι. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Άρθρο 23ο
Το Σωματείο διαλύεται όταν:
1.Το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων ενεργών μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, με
απαραίτητη την παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των ιδρυτικών
μελών του Σωματείου
2.Όταν τα μέλη γίνουν λιγότερα από δέκα (10) .
Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μοιράζεται σε μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντίστοιχα σωματεία, ιδρύματα, ή οργανώσεις κοινωφελών
σκοπών.

ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 24ο
  Περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό,
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., περιπτώσεις δε επείγουσες ή
απρόβλεπτες δευτερευούσης όμως σημασίας, ρυθμίζονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το
Νόμο.

Άρθρο 25ο
Βιβλία του Σωματείου
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
- Υποχρεωτικά :
α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των
μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Μητρώο φίλων του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των
φυσικών προσώπων που είναι φίλα προσκείμενα στο Σωματείο.
γ. Μητρώο Εθελοντών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία
των φυσικών προσώπων που είναι ή επιθυμούν να είναι εθελοντές ή επιθυμούν
να προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο στους σκοπούς του Σωματείου.
δ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
στ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ζ. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
 - Προαιρετικά :
 α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
 δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
 Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης
τα βιβλία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
 

Άρθρο 26ο
Σφραγίδα του Σωματείου
   Η σφραγίδα του Σωματείου περιέχει την επωνυμία του, στο μέσο δε, την
παράσταση που απεικονίζει τα αρχικά των λέξεων της επωνυμίας του, δηλαδή
«Σ.Γ.Π.Α.».

Άρθρο 27ο
Τελική Διάταξη
 Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα και διαβάστηκε,
αποφασίστηκε και ψηφίστηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά
μέλη στην Πάτρα και υπογράφεται ως εξής :
Πάτρα, 15/09/2013

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 «Σωματείου Γονέων για το παιδί Νομού Αχαΐας»
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr