ΝΟΜΙΚΑ - Νομική θεμελίωση του σύμφωνου κοινής επιμέλειας

Νομική θεμελίωση του σύμφωνου κοινής επιμέλειας
που βασίζεται στον Αστικό Κώδικα

Άρθρο 1513 Αστικού Κώδικα

Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου.

"Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφ' όσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνα μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί ν'αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον.

Γιά την λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τις έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του.

Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου."

Βλέπε ΔΣΑ Ισοκράτη,
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr