Το καταστατικό του κεντρικού φορέα ΓΟΝ.ΙΣ

«Στην Αθήνα σήμερα την 23/10/2009 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:
1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο για την Γονεϊκή Ισότητα και το Παιδί Πειραιά» που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Ροδόπης 157 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Α. Β. του Π.
2. Το Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο για την Γονεϊκή Ισότητα και το Παιδί Χαλκίδας» που εδρεύει στην Χαλκίδα. στην οδό Αβάντων και Μπαλαλαίων αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Κ. Π. Μ.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρείας
Να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) που δίδεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια
1. Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΟΝ.ΙΣ.».
2. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αιόλου 102. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα δέκα έτη δηλαδή έως την 23η/10/2019. Μπορούν ωστόσο όποιοι συμβαλλόμενοι τα επιθυμούν να παρατείνουν και περαιτέρω τη διάρκεια της εταιρείας, προβαίνοντας στις αναγκαίες τροποποιήσεις καταστατικών όρων.

Άρθρο 3

Σκοπός
Σκοπός της αστικής εταιρείας, είναι :
1.Ο συντονισμός και η εκπροσώπηση όλων των σωματείων με το διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ. εχόντων τον ίδιο σκοπό, η δημιουργία ομοειδών σωματείων, και η προώθηση του σκοπού αυτών.
2. H πανελλαδική και διεθνής εκπροσώπηση και συνεργασία με άλλες
οργανώσεις καθώς και ο συντονισμός των προσπαθειών εθελοντών.
3. H δημιουργία, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και σωματεία, όπως εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, βραβεύσεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και οποιαδήποτε κοινωφελής ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση των σκοπών των ως άνω σωματείων.
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη για την ανατροφή του και από τους δύο γονείς.
5. Η συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς συλλόγους και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας.
6. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και ιδίως αυτού της ανατροφής του και από τους δύο γονείς, όπως αυτά προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις, η εισαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση της γονεϊκής τους ιδιότητας και το ισότιμο δικαίωμα του πατέρα και της μητέρας στη γονεϊκή ιδιότητα, είτε βρίσκονται εντός ή εκτός γάμου, είτε σε διαζύγιο, η προστασία και στήριξη της οικογένειας από την πολιτεία, η προστασία του παιδιού και της ισορροπημένης παιδικής ηλικίας που διασφαλίζεται από την ενεργό συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινότητά του, η εισαγωγή της παιδοκεντρικής αρχής στην οργάνωση και λειτουργία του κοινωνικού και νομικού οικοδομήματος της χώρας, η προστασία των οικογενειακών σχέσεων, αυτών που ήδη δημιουργήθηκαν, αυτών που πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που πρέπει να δημιουργηθούν, η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων για όλα ανεξαρτήτως τα παιδιά, ανεξάρτητα αν προέρχονται από γάμο ή ελεύθερη ένωση ή εκτός γάμου, η πραγματική ισότητα των γονέων και ισονομία τόσο σε δικαιώματα όσο και σε υποχρεώσεις, η συμφιλίωση της οικογένειας, η κοινή γονική μέριμνα και επιμέλεια για τα παιδιά (εντός ή εκτός γάμου ή ελεύθερης ένωσης), δηλαδή συνεπιμέλεια/ συνδιαχείριση / συνεκπροσώπηση όσο διαρκεί η συγκατοίκηση των γονέων αλλά και μετά την τυχόν λύση της, η προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται,, η προστασία όλων των μελών της οικογένειας δηλαδή ανδρών και γυναικών από κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας, η κατάργηση κάθε διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου κατά την άσκηση της γονεϊκής ιδιότητας από κάθε δημόσια αρχή, η κατάργηση διακρίσεων που γίνονται σε βάρος του παιδιού και των γονέων με συνέπεια τη δημιουργία ανισοτήτων και αποκλεισμού και που ενισχύονται από τα έθιμα ή την παράδοση ή ακόμα και από την ισχύουσα νομοθεσία, η εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού με καθένα από τους γονείς όταν αυτοί ζουν χωριστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η προώθηση αρχών πολιτισμού κοινωνικής παιδείας και εθελοντισμού, ώστε άντρες και γυναίκες ως ίσοι προς ίσους ν’ αποφασίζουν από κοινού για το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους, η συνταγματική προστασία της πατρότητας όπως προστατεύεται η μητρότητα και η παιδική ηλικία από το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ίση φορολογική και επιδοματική μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων, τόσο όσο οι γονείς συγκατοικούν όσο και μετά τη λύση της κοινής οικογενειακής ζωής, η εκπαίδευση των γονέων και η ευαισθητοποίησή τους προς το γονεϊκό τους ρόλο, η πρόληψη των διαζυγίων και η αρμονική συμβίωση των γονέων, η διατήρηση του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας, η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, η προαγωγή του πολιτισμού και του διαλόγου. η προστασία του δικαιώματος των γονέων να μην αποξενώνονται από τα τέκνα τους ακόμη και αν ζουν χωριστά, η προώθηση της άσκησης της επιμέλειας των παιδιών από κοινού ακόμη και αν ζουν χωριστά, την ανακούφιση παιδιών με προβλήματα υγείας, παραβατικής συμπεριφοράς κ.α., η ενημέρωση του κοινού, η ίδρυση λειτουργία της πανελλαδικής τράπεζας αίματος στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Αθηνών της ομάδας αιμοδοσίας , η σύσταση και συμμετοχή σε Δίκτυα Συλλόγων γονέων – παιδιών με παρεμφερείς σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων σωματείων.
7. Η προσφορά κάθε μορφής βοήθειας σε παιδιά και γονείς που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την γονεϊκή ιδιότητα και την ανατροφή των παιδιών, την ενδο-οικογενειακή βία κάθε μορφής. Η διάδοση των αρχών του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού και των γονέων. Η παροχή ηθικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μελών των οικογενειών σε κρίση.

Άρθρο 4

Μέσα για επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί να αναπτύσσει κάθε συναφή και επιβοηθητική του σκοπού της δραστηριότητα, όπως ιδίως:
α. Η ίδρυση νέων σωματείων με παρόμοιους σκοπούς και στόχους καθώς και η ίδρυση και η συμμετοχή της σε άλλους φορείς και οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς,
β. Η διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων, συνεδρίων, ενημερωτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση πάσης φύσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και η εξεύρεση πόρων.
γ. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ερευνών, πάσης φύσεως επιστημονικών προγραμμάτων κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής παρέμβασης.
δ. Η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, η δημιουργία ιστοσελίδων και γενικότερα κάθε μέσο προβολής και διάδοσης της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.
ε. Η συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς, και εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς και οργανώσεις.
Στ. Η οργάνωση λειτουργία και διαχείριση χώρων και εγκαταστάσεων που της παραχωρούνται από τους εταίρους ή εξασφαλίζει με δικούς της πόρους προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της.
Ζ. Η προμήθεια του απαραίτητου κινητού και άλλου εξοπλισμού λογισμικού και πνευματικών δικαιωμάτων για τη λειτουργία των χώρων αυτών και την υλοποίηση του σκοπού της.
Η. Η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της.
Θ. Η σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων και συνεργασιών με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς, ΟΤΑ, φορείς, επιστημονικά κέντρα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτες.
Ι. Η εξεύρεση οικονομικών πόρων για την επίτευξη του σκοπού της με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες καθώς και με τη συμμετοχή σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
Ια. Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις προβολής στο εσωτερικό και εξωτερικό, οι εκδόσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, τηλεοπτικές παραγωγές, η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, η εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών και η είσπραξη εσόδων από πωλήσεις των παραγωγών και των προϊόντων που προκύπτουν.
Ιβ. Η συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συνεργασία ιδίως με φορείς που προωθούν την από κοινού ανατροφή των παιδιών και η ενεργοποίηση και συνεργασία των ΟΤΑ σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς των μελών της.
3. Κατά τη λειτουργία της και προς την επίτευξη του καταστατικού και μη κερδοσκοπικού σκοπού της η εταιρία δύναται να απασχολεί υπαλλήλους και συμβούλους χωρίς περιορισμό με ή άνευ αμοιβής, να μισθώνει χώρους και μέσα, να διατηρεί τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς, να συνάπτει δάνεια ή άλλης μορφής πιστώσεις, τραπεζικές ή άλλες, να καταρτίζει πάσης φύσης συναλλαγές και γενικά να ενεργεί ως νομικό πρόσωπο με κάθε νόμιμο τρόπο για την προώθηση του καταστατικού σκοπού της και των δράσεων που συνδέονται με την πραγμάτωσή του.
4. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιδίωξη του ως άνω σκοπού με την εθελοντική προσφορά των μελών των ως άνω Σωματείων πανελλαδικά και διεθνώς, την προώθηση των αρχών του πολιτισμού και του εθελοντισμού. Επίσης τη συνεργασία με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς για την επιδίωξη παρεμφερών σκοπών.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο – Πόροι
Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, που κρίνεται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της.
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από τριακόσια (300) ευρώ έκαστος.
Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από χορηγίες δωρεές των εταίρων ή τρίτων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού και κοινωνικούς συνεταιρισμούς που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
Από έσοδα από την περιουσία της εταιρίας, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και τις δραστηριότητες της εταιρείας ή Σωματείου – μέλους της, προκειμένου να αποκτήσει τα αναγκαία χρηματικά έσοδα για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του.
Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις
Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 επ του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή/ και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (άρθρο 750 του Α.Κ.).
Τόσο και τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.
Η τύχη της παρουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μέλη
1. Μέλη της εταιρείας είναι τα προαναφερθέντα σωματεία ΓΟΝ.ΙΣ, δύνανται δε να είναι και άλλα κατά τόπους σωματεία με πανομοιότυπο σκοπό που τυχόν θα εισέλθουν.
2. Για την εγγραφή Σωματείου-μέλους στην ΑΜΚΕ, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από το ενδιαφερόμενο σωματείο προς τη ΓΣ.
Η εγγραφή των νέων μελών-Σωματείων εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αίτηση του ενδιαφερόμενου, μετά από κλήση του Προέδρου και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
3. Για τη λήψη απόφασης εισόδου εταίρου, απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων. Τα νέα μέλη εταίροι προκειμένου να εισέλθουν στην εταιρεία θα πρέπει α) να έχουν ιδρυθεί ως σωματεία ακριβώς ιδίου σκοπού με τα ιδρυτικά σωματεία της εταιρείας, β) να έχουν λειτουργήσει με επιτυχία και σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τουλάχιστον για τρία έτη γ) να έχουν αποδεδειγμένη συνεισφορά στους σκοπούς της εταιρείας με τρόπους, ενέργειες και δράσεις που καθορίζονται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας, ως κατωτέρω. Η αποδοχή της αιτήσεως για είσοδο νέου εταίρου μέλους δεν είναι υποχρεωτική για τη ΓΣ της εταιρείας.
4. Σωματείο-Μέλος της εταιρείας διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων, στην περίπτωση που προβεί σε παράβαση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από το καταστατικό ή εάν η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα το έργο και τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή δύναται να ιδρυθεί στον ίδιο νομό νέο σωματείο με ίδιο σκοπό το οποίο κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας θα λάβει το διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ
5. Τα εισερχόμενα μέλη εταίροι θα καταβάλλουν συνεισφορά ίση με τριακόσια (300) ευρώ που αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό μερίδιο. Από κάθε νομό, επιτρέπεται η συμμετοχή ενός μόνο εταίρου - μέλους. Κατ’ εξαίρεση λόγω πληθυσμού για την Αττική επιτρέπεται η συμμετοχή 2 μελών.
6. Το συσταθέν σωματείο «Σωματείο για την Γονεϊκή Ισότητα και το παιδί Αθηνών – ΓΟΝ.ΙΣ. Αθηνών» πρόκειται να εισέλθει ως εταίρος στην παρούσα εταιρεία.
7. Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση αυτών είναι άκυρη. Το αυτό ισχύει και για το όνομα και το διακριτικό τίτλο « ΓΟΝ.ΙΣ.», ο οποίος έχει την έννοια του κεντρικού φορέα των σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ. Μόνο η παρούσα εταιρεία δια των οργάνων της και με την προβλεπόμενη διαδικασία μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του διακριτικού τίτλου και του σήματος ΓΟΝ.ΙΣ.
8. H καταγγελία της εταιρείας από μέλος εταίρο δεν επιφέρει τη λύση της. Το καταγγέλλον μέλος με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της εταιρείας. Η ΓΣ στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την αποχώρηση εταίρου τον διαγράφει από τα μέλη της. Το καταγγέλλων καθώς και το διαγραφέν σωματείο δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα το λογότυπο και ο διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ. τηρουμένων και των όρων του άρθρου 7 παρ.3.
9. Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας.
10. Τα Σωματεία-μέλη της εταιρείας έχουν υποχρέωση
Α) να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας, να συνεργάζονται στη λειτουργία της και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της
Β) να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύουν το κύρος της εταιρείας
11. Κάθε Σωματείο-μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του ΔΣ , καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
12. Σήμερα με το παρόν ορίζονται ως εκπρόσωποι των μελών για το πρώτο συμβαλλόμενο σωματείο Α. Σ. του Δ. και αναπληρωματικό την Μ. Ε. για το δεύτερο συμβαλλόμενο σωματείο ο Ν. Σ. του Γ. και αναπληρωματικός ο Β. Α.

Άρθρο 7

Σήμα της εταιρείας
Τα συμβαλλόμενα σωματεία ΓΟΝ.ΙΣ. αναθέτουν στην παρούσα εταιρεία τη διαχείριση της συλλογικής επωνυμίας «Σωματείο για τη Γονεϊκή Iσότητα και το παιδί» και του διακριτικού τίτλου «ΓΟΝ.ΙΣ.». Η παρούσα εταιρεία έχει ήδη κατοχυρώσει το σήμα της που αποτελείται από τη φράση «ΓΟΝ.ΙΣ. Γονεϊκή ισότητα για το παιδί» ,την απεικόνιση (paste σήμα) και κυρίαρχο στοιχείο έχει την λέξη ΓΟΝ.ΙΣ. (gonis, gon.is ,gon.is.),δυνάμει του υπ. Αριθμ. 221284 αριθμού σήματος και δεν επιτρέπεται η χρήση του χωρίς την έγκριση της παρούσας εταιρείας. Επίσης η παρούσα εταιρεία έχει αποκλειστικά και μόνο αυτή το δικαίωμα να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τη χρήση της επωνυμίας, του λογότυπου, του διακριτικού τίτλου και του σήματος σε κάποιο άλλο σωματείο πέραν των εδώ συμβαλλομένων. Με την είσοδο νέου μέλους εταίρου στην εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση αποκτά το δικαίωμα και την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ. (gonis, gon.is ,gon.is.) το λογότυπο και το σήμα. Το νέο μέλος δεν υποχρεούται σε αλλαγή της επωνυμίας συστάσεώς του αλλά δικαιούται και υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο ολόκληρη τη φράση «Σωματείο για τη γονεϊκή ισότητα και το παιδί (μαζί με το όνομα της έδρας του πχ Πειραιά), «ΓΟΝ.ΙΣ. (πχ) Πειραιά». Η εταιρεία με απόφαση της ΓΣ λαμβανομένη με πλειοψηφία 2/3 των μελών μπορεί να απαγορεύσει από κάποιο μέλος να χρησιμοποιεί την επωνυμία το διακριτικό τίτλο το λογότυπο και το σήμα. Με την καθοιονδήποτε τρόπο έξοδο ενός σωματείου εταίρου παύει ταυτόχρονα και το δικαίωμα χρήσεως του διακριτικού τίτλου του λογότυπου και του σήματος.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αν το μέλος ή το πρώην μέλος συνεχίσει να χρησιμοποιεί, το διακριτικό τίτλο το λογότυπο και σήμα τότε οφείλει στην εταιρεία ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ για κάθε μέρα χρήσεως του διακριτικού τίτλου ή και του λογότυπου ή και του σήματος μετά την κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού με ηλεκτρονικό μήνυμα ή δικαστικό επιμελητή της αποφάσεως απαγορεύσεως χρήσεως ή εξόδου αυτού από την εταιρεία. Επίσης το Δ.Σ. της εταιρείας προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια .

Άρθρο 7α

Διαχείριση διαδικτυακού τόπου
Στην παρούσα εταιρεία ανήκει και έχει αποκλειστικά και μόνο αυτή το δικαίωμα να διαχειρίζεται το διαδικτυακό τόπο gonis.gr, gonis.org.gr, το περιεχόμενο αυτών καθώς και το domain name αυτών. Επίσης έχει δικαίωμα να αναρτήσει και άλλες ιστοσελίδες με το ίδιο ή άλλο όνομα και περιεχόμενο στο ίδιο ή άλλο παρόμοιο domain name. Τα σωματεία - μέλη αυτής προβάλλονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, δεν έχουν όμως ανεξάρτητα το δικαίωμα της κεντρικής διαχειρίσεως αυτής, ούτε δημιουργίας άλλης ιστοσελίδας ή διαδικτυακού τόπου με χρήση του ως άνω διακριτικού τίτλου ΓΟΝ.ΙΣ. (gonis, gon.is ,gon.is.) gonis καθώς και του ως άνω σήματος ή λέξεων και συμβόλων παρόμοιων με αυτά ή ακόμα και σαν συστατικό αυτών.

Άρθρο 8

Επίτιμα μέλη – Συμβούλιο Διοίκησης
Επίτιμα μέλη της εταιρείας ανακηρύσσονται από τη ΓΣ φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ή προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Επίσης επίτιμα μέλη μπορούν να είναι οι πρώην πρόεδροι των σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ μέλη των ΔΣ αυτών καθώς και πρόσωπα που τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τα μέλη των σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ
Από τα επίτιμα μέλη σχηματίζεται κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων επίτιμων μελών επταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, ως συμβουλευτικό και μόνο όργανο του ΔΣ της εταιρείας με σκοπό το σχεδιασμό της κατεύθυνσης και της εν γένει πολιτικής της εταιρείας καθώς και την αξιολόγηση των νέων εταίρων σωματείων που αιτούνται την είσοδό τους στην εταιρεία.
Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο κατά το 2ο τρίμηνο κάθε έτους και εκλέγει το ίδιο με ονομαστική ψηφοφορία κάθε δυο έτη τα μέλη του. Η πρόσκληση και η διαδικασία γίνεται από το γραμματέα του Δ.Σ. της εταιρείας ο οποίος ευθύνεται για τις προσκλήσεις και την οργάνωση της συνεδρίασης. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει εκτάκτως για οποιοδήποτε θέμα αν προσκληθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του, είναι συμβουλευτικές προς το ΔΣ της εταιρείας, κοινοποιούνται στη Γ.Σ. , το δε Δ.Σ. υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα σε αυτές κατά την επομένη Γ.Σ. της εταιρείας τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 9

Διοίκηση Εταιρείας
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων,
2. Το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι τρία (3) που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση
1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που την αφορά κυρίως για τον καθορισμό της πολιτικής της εταιρείας και των μελών της προς επίτευξη των καταστατικών στόχων της, και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της εταιρείας γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. δ) Ο καθορισμός του εν γένει πλαισίου της λειτουργίας της και οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της εταιρείας ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ., καθώς και η παύση των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. η) Η έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις ανώτερου βαθμού ή άλλες εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η αποχώρησή της από αυτές.
3. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα Σωματεία-μέλη της εταιρείας. Οι εταίροι μέλη μετέχουν στην Γ.Σ. και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί ειδικά προς τούτο από τη Γ.Σ. τους, έχουν δε ψήφους αντίστοιχους των εταιρικών μεριδίων τους.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το έτος, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει το Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/3 των εταιρικών μεριδίων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του. Αν το ΔΣ αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
5. Η Γ.Σ. συνεδριάζει πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη σύγκληση. Η πρόσκληση μπορεί να είναι με επιστολή συστημένη, ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.
6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και εταιρικά μερίδια. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προεδρείου με την πάροδο 7 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα εταιρικά μερίδια και αν παρίστανται.
7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων, ποτέ όμως δεν αποφασίζει έγκυρα μόνο του ένα σωματείο – εταίρος.
8. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και αντίστοιχη αύξηση ποσού εταιρικών μεριδίων, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση της εταιρείας, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων. Ειδικά για την απόφαση μεταβολής της έδρας απαιτείται ομοφωνία των μελών.
9. Kατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. στην αρχή εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος του. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
10. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.
11. Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της. Απαγορεύεται κάθε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία από τα σωματεία μέλη.
12. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για τρία έτη και συγκροτείται από τρία (3) φυσικά πρόσωπα που έχουν οριστεί από το κάθε σωματείο μέλος ως εκπρόσωποί του καθώς και από δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εκλέξει και οποιονδήποτε τρίτο ως μέλος του Προεδρείου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλος Σωματείου ΓΟΝ.ΙΣ.
2. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους του που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Τα Μέλη του Δ.Σ., είναι πάντοτε επανεκλέξιμα , ελεύθερα ανακλητά και μη αμειβόμενα.
3. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας. Επίσης κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες των σωματείων μελών σε συνεννόηση με τα αντίστοιχα ΔΣ και παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για την σχεδίαση τοπικών ή γενικών δράσεων για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών. Συντονίζει τη χρησιμοποίηση των τυχόν χορηγιών και των τυχόν ειδικών προγραμμάτων που διατίθενται στην εταιρεία και τα σωματεία μέλη, κατόπιν εγκρίσεώς τους από τη Γ.Σ. της εταιρείας. Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο κάθε σωματείου εταίρου παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα Δ.Σ. των σωματείων εταίρων για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσεων και ενεργειών του σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ. φέρουν ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Δ.Σ. ασκεί τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας συλλογικά, και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων δηλαδή ενώπιον των αρχών, Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, συνάπτει και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις.
Ο Πρόεδρος ή άλλο από τα μέλη του Δ.Σ. με ειδική εξουσιοδότηση των λοιπών μελών του Δ.Σ. δύναται να ασκήσει μια από τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία σε εκδηλώσεις, υπογράφει την αλληλογραφία, τα υπομνήματα και εν γένει έγγραφα που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις και απόψεις της εταιρείας και τις σχέσεις της με τους θεσμικούς παράγοντες.
5. Ο Γραμματέας της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας και συντονίζει και παρέχει υποστήριξη στους γραμματείς των Δ.Σ. όλων των εταίρων σωματείων. Τηρεί επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας.
6. Ο Ταμίας του Δ.Σ. διαχειρίζεται τα οικονομικά της εταιρείας, συντάσσει προϋπολογισμούς, τηρεί φορολογικά βιβλία και στοιχεία, εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό Τράπεζα κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει επιταγές και συναλλαγματικές στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Η υπογραφή του Ταμία στα παραπάνω έγγραφα μαζί με την υπογραφή του Προέδρου τιθέμενη κάτω από την εταιρική σφραγίδα δεσμεύει την εταιρεία για τα παραπάνω.
7. Το Δ.Σ. δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του από όλα τα μέλη του Δ.Σ. που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.
8. Το Δ.Σ. θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
9. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα στην έδρα της εταιρείας και προγραμματίζει τις δραστηριότητες της εταιρίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. από άλλο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
10. Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά.
11. Ως μέλη του Δ.Σ. ορίζονται α) Δ. Κ., του Γ., Πρόεδρος β) Α. Σ. του Δ., Γραμματέας γ) Ν. Σ. του Γ., Ταμίας.

Άρθρο 12

Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γ.Σ για τρία έτη. Η ελεγκτική Επιτροπή δεν σχηματίζεται ποτέ από μέλη που να ανήκουν όλα στο ίδιο σωματείο ΓΟΝ.ΙΣ. Τα μέλη της συνέρχονται σε 15 μέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν πρόεδρο.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη λεπτομερούς εκθέσεως για την οικονομική διαχείριση εντός 20 ημερών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στο ΔΣ. Επίσης στην ετήσια ΓΣ η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση που εμφανίζει α) απολογιστικά τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του προηγουμένου έτους β) καταγραφή της τυχόν περιουσίας της εταιρείας γ) κρίση για την οικονομική διαχείριση του προηγουμένου έτους.
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται τελικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
Ως μέλη της πρώτης εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται οι Α. Α. , Φ. Θ., Η. Γ.

Άρθρο 13

Εσωτερικός κανονισμός
1. Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ο εσωτερικός κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. της εταιρίας με σχετική απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία των εταιρικών μεριδίων της Γ.Σ. Για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού απαιτείται ομοφωνία της Γ.Σ. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται και ο εσωτερικός κανονισμός του Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων.
2. Η εταιρία μπορεί επίσης να διατηρεί συνεργασίες με σωματεία που πρόκειται και επιθυμούν να λάβουν το διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ. ,τα σωματεία μελλοντικά μέλη αυτής, διάφορα άλλα σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, επιστημονικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες σε διάφορες περιοχές της χώρας ή και του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση και διάδοση του σκοπού της, μετά από έγκριση της Γ.Σ.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση οιουδήποτε μέλους του, μπορεί να συστήνονται επιτροπές ή ομάδες εργασίας μελών ή μη μελών της εταιρίας. Στις ομάδες ή στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν προσωπικότητες, καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικοί επιστήμονες με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου (μελέτες, έρευνες, σειρά διαλέξεων κλπ). Ως σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής ή ομάδας εργασίας ορίζεται με την ίδια απόφαση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων – Εθελοντές
1. Το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων αποτελεί τμήμα και δράση της παρούσας εταιρείας. Λειτουργούσε δε ήδη, στα πλαίσια του «Σωματείου για τη γονεική ισότητα και το παιδί ΓΟΝ.ΙΣ. Πειραιά». Στόχο έχει την ενημέρωση και την ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη των μελών των Σωματείων - Εταίρων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους και την άσκηση της συνεπιμέλειας ή επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα τους. και την επιθυμία τους να συμμετέχουν από κοινού στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού τους. Μέλημα του Κέντρου αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της αδήριτης ανάγκης του για συν-ανατροφή και από τους δύο γονείς , όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε.
2. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Στήριξης εστιάζουν στην ενημέρωση και πρακτική στήριξη αποκλειστικά των μελών των Σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ., παρέχονται δε από εθελοντές ειδικούς Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχολόγους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Παιδοψυχολόγους, Παιδοψυχίατρους, Εκπαιδευτικούς, Συμβούλους Οικογένειας και Δικηγόρους οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση εθελοντή με την εταιρεία.
3. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων είναι απολύτως δωρεάν για τα μέλη των Σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ.,η δε λειτουργία του διέπεται από εσωτερικό κανονισμό που επισυνάπτεται.
4. Το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων αποτελεί τμήμα και δράση της παρούσας εταιρείας, η δε οργάνωση, επιλογή στελεχών, συντονισμός και η εν γένει λειτουργία τους είναι αρμοδιότητα του Συντονιστή Κέντρου Στήριξης ο οποίος είναι υποχρεωτικά μέλος ενός από τα σωματεία εταίρους και ορίζεται από το Δ.Σ. της παρούσας εταιρείας, η δε τοποθέτησή του εγκρίνεται υποχρεωτικά από τη Γ.Σ. της εταιρείας.
5. Ο Συντονιστής του Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων αναλαμβάνει και το συντονισμό των μελών καθώς και κάθε άλλου εθελοντή μη μέλους Σωματείου ΓΟΝ.ΙΣ. σχετικά με την εθελοντική υποστήριξη του έργου του ΓΟΝ.ΙΣ.
6. Το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων πρόκειται να προσφέρει τις υπηρεσίες του με εθελοντές που επιλέγονται ως ανωτέρω στην έδρα κάθε σωματείου – εταίρου. Στην Αττική πρόκειται να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο στην έδρα της παρούσης εταιρείας.
7. Η λειτουργία του υπάρχοντος Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων του Σωματείου ΓΟΝ.ΙΣ. Πειραιά από σήμερα μεταφέρεται στην παρούσα εταιρεία και πρόκειται πλέον να λειτουργεί ως τμήμα και δράση της παρούσας εταιρείας.
8. Οι εθελοντές ειδικοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παραπάνω κέντρα στήριξης, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων και τους κανόνες δεοντολογίας της ειδικότητάς τους, ενεργούν δε άνευ αμοιβής και υπογράφουν συμβάσεις εθελοντικού έργου.

Άρθρο 15

Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η παρούσα εταιρική χρήση θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του 2013. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ο ισολογισμός ο οποίος υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που τον συνέταξε και εγκρίνεται από τη Συνέλευση των εταίρων.
Η εταιρία ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνη αυτή με την περιουσία της για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και οφειλές της.
Οι εταίροι δεν ευθύνονται για χρέη της εταιρίας προς τρίτους πέραν της εισφοράς του που κατατέθηκε και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Επίσης, η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση των ατομικών δανειστών των εταίρων.

Άρθρο 16

Λύση εκκαθάριση
Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρο 767 του Α.Κ.) ή λήγει η διάρκειά της θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ.
Σε περίπτωση λύσης ενός σωματείου μέλους της εταιρείας η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.
Σε περίπτωση δε ό μη γένοιτο θανάτου φυσικού προσώπου εκπροσώπου σωματείου μέλους της Γ.Σ. δικαστικής απαγόρευσής του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γ.Σ. της εταιρείας από τον αντίστοιχο εταίρο – μέλος που προέρχεται.
Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας με οποιονδήποτε τρόπο αυτή τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γ. Συνέλευση των εταίρων, την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο ως όργανο εκκαθαρίσεως, υποχρεούται να προβεί στην εξόφληση των πάσης φύσεως χρεών της εταιρίας αφού προβεί στην ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 17

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).
Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από το παρόν αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Άρθρο 18

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ακολουθεί επίσης συνημμένος ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων του ΓΟΝ.ΙΣ. ως παράρτημα του παρόντος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Ακολουθούν σφραγίδες του ΓΟΝ.ΙΣ. Πειραιά και ΓΟΝ.ΙΣ. Χαλκίδας καθ<

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr