Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας το 1999 αποφάσισε να αναλάβει εργασίες με σκοπό την εκπόνηση ενός Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως στόχος τέθηκε η συγκέντρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν σε επίπεδο Ένωσης σε ένα μόνο κείμενο ώστε να καταστούν αυτά περισσότερο σαφή.

 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προκηρύχθηκε επίσημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000.

 

Βασίζεται στις κοινοτικές Συνθήκες, στις διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1989, στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών - μελών καθώς και στις διάφορες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Η εκπόνηση του σχεδίου του Χάρτη ανατέθηκε σε ειδικό όργανο (μια Συνέλευση) που απαρτίζεται από 62 μέλη, ιδίως αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων και των κυβερνήσεων των κρατών - μελών.

 

 

 

ενώ σε ένα έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γενικές διατάξεις.

 

Περιλαμβάνει δικαιώματα που δεν διασφαλίζονται από την ΕΣΔΑ. Πρόκειται ιδίως για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων κ.α.

 

Στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της καθολικότητας, τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη ισχύουν, ως επί το πλείστον, για κάθε άτομο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του ή του τόπου διαμονής του.

 

Ο Χάρτης αποβλέπει αποκλειστικά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων έναντι πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των Συνθηκών της Ένωσης.

 

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποκτά δεσμευτική νομική ισχύ για 25 κράτη μέλη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του προς το παρόν.

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την προσχώρηση της ΕΕ, ως Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Προσφέρει τη νομική βάση για μια τέτοια προσχώρηση, η οποία εφεξής διευκολύνεται χάρη στη νέα, ενιαία νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσχώρηση αυτή θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου να ελέγχει τη συμμόρφωση των πράξεων της Ένωσης με την ΕΣΔΑ. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης.

 

 

 

 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 


Ενας ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί απο το 2007 με έδρα τη Βιέννη, προστατεύει και προάγει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.
Συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα, διατυπώνει γνώμες τις οποίες απευθύνει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της και προωθεί την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθερά δινει τεράστια σημασία στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Από το 1993, κάθε έτος διοργανώνει διάλογο και εγκρίνει ψήφισμα με βάση έκθεση την οποία εκπονεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ.
Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την κωδικοποίηση αυτών των δικαιωμάτων σε ένα κείμενο με νομική ισχύ. Έχει αποδώσει ζωτική σημασία στην κατάρτιση του Χάρτη, καθιστώντας τον μία από τις βασικές προτεραιότητές του σε επίπεδο συνταγματικών θεσμών.

 

                                                  Ολόκληρη τη Σύμβαση μπορείς να διαβάσεις εδώ

Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr