Το εθελοντικό έργο στον ΓΟΝ.ΙΣ

Οι εθελοντές ειδικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΓΟΝ.ΙΣ. Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Οι εθελοντές- ειδικοί παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης που οργανώνει το κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων του ΓΟΝ.ΙΣ. με επίκεντρο την οικογένεια και το παιδί. Ενώ οι εθελοντές μη ειδικοί εκπαιδεύονται για τις πάγιες και τρέχουσες ανάγκες του Φορέα. Η θεματολογία κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης χωρίζεται σε ενότητες ανά ειδικότητα. Οι εθελοντές ειδικοί έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης η οποία γίνεται μια φορά τη βδομάδα και διαρκεί τρεις ώρες, να αποκομίσουν μια σφαιρική παρουσίαση των θέσεων, σκοπών και μέσων επίτευξης τους όπως αναφέρονται ρητά και στο καταστατικό του ΓΟΝ.ΙΣ. και κατάρτιση μέσα στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες ειδικότητες (διεπιστημονικότητα).

Οι εθελοντές ειδικοί που συμμετέχουν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης, νομικοί, εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι. Οι ειδικότητες αυτές, έχουν κατά κύριο λόγο αντικείμενο τους τις ανθρώπινες σχέσεις, την λειτουργία του ατόμου μέσα στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και της οικογένειας καθώς και την ανατροφή, εξέλιξη και την εκπαίδευση του παιδιού. Αποτελούν επομένως τους βασικούς εν δυναμει παραστάτες και συμπαραστάτες της οικογένειας. Με τη λήξη της εξάμηνης επιμόρφωσης, οι εθελοντές ειδικοί και μη λαμβάνουν βεβαίωση από το φορέα παρακολούθησης.

Ο εθελοντισμός είναι η καρδία της λειτουργίας του συλλόγου. Μόνο έσοδο είναι οι συνδρομές των μελών και όλες οι δράσεις τους επιτυγχάνονται αποκλειστικά με την εθελοντική προσφορά των πολλών μελών και φίλων.

Προσκαλούνται όλοι οι εθελοντές (ανεξάρτητα ειδικότητας) να συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών του συλλόγου. Θα δοθεί η ευκαιρία για εξοικείωση με τα ζητήματα που μας απασχολούν, την ορολογία, τις θέσεις και τις καλές πρακτικές που προτείνει ο Σύλλογος μας .

Μέσω της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, της συμμετοχής των ίδιων των συμμετεχόντων στην προετοιμασία των παρουσιάσεων ,της διεπιστημονικής ομάδας ανάπτυξης του ίδιου θέματος, την αμοιβαία μεταφορά γνώσης και εμπειρίας. Για τους λόγους αυτούς, έχουν επιλεγεί οι πλέον κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εθελοντών. Το πρόγραμμα είναι δομημένο στις αρχές της ενεργητικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Οι επιλεγμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι δίνουν έναυσμα στους εθελοντές μας ώστε να αναζητούν πληροφορίες, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να μαθαίνουν μέσα από την πράξη συμμετέχοντας

Με άλλα λόγια επιδιώκεται όχι μόνον η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος, αλλά και η ανάπτυξη ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: επικοινωνία, ομαδικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, αυτομόρφωση, έρευνα – αναζήτηση, ανάπτυξη καινοτομίας.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής

Εθελοντής και Εθελοντική Εργασία

περισσότερα

BRAVO Sustainability Awards 2015

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr